in

Kucing Setia Menunggu Di Parkir Dengann Harapann Tuannya Yang Telahh Meninggal Dunia Kembali Mencarinnya

Menyebutt tentangg ha!wan yang set!a, pasti ramai yangg akan menjawabb anjingg ada1ah ha!wan yang pal!ng setia dan cenderungg untukk mel!ndungi tuannya.

Berla!nan dengann kucing yangg leb!h gemarr menundukkann tuan mereka. Tetap! sebenarrnya, kucing juga merupakann ha!wan yangg setia wa1aupun t!dak seset!a anjing.

Kucing memil!ki personal!ti yangg un!k di mana ia menyayangi tuan mereka tetap! enggann memattuhi arahann tuan.

Pakarr haiwan menyatakann bahawa salahh satu tipss untukk membuatkann kucing set!a dengann anda adalahh anda terleb!h dahu1u perlu memaparkann keset!aan dan memenuh! sega1a keperluann mereka.

Da1am erti kata yangg leb!h mudahh, jika anda ‘membe1ai mereka, maka mereka juga akan membe1ai anda’.

Begitu1ah yangg terjadi kepada seekorr kucing terb!ar yangg sent!asa berada di sebuahh kawasann park!r bawahh tanahh dan ‘bermesra’ dengann orang yang lalu-la1ang di kawasann itu.

Menurutt seorang wan!ta, dia ser!ng mel!hat kel!bat kucing itu berada di kawasann park!r berkenaann. Katanya, kucing ini sangatt manja dan ser!ng menggoyangg-goyangkann ekorrnya setiapp kali mel!hat wan!ta itu menghamp!ri.

Namunn t!dak ramai yangg tahu mengena! kisahh sed!h yangg pernahh dila1ui oleh kucing berkenaann. Dari luarann, kucing ini kel!hatan gemb!ra dan ser!ng bermainn dengann manus!a.

Tetappi t!ada s!apa pernahh mengettahui s!apakah pem!lik asal kepada kucing yang comell ini.

Sebenarrnya, dahu1u kawasann park!r ini dijaga o1eh seorang pekerja yangg bertanggvngjawab mengut!p bayarann park!r dar!pada set!ap pelanggann.

Bersama-sama dengann pekerja itu, kucing ini akan menemanni tuannya bekerja set!ap hari tanpa rasa jemu. Baga!manapunn, sistem park!r di kawasann itu te1ah ditukarr kepada s!stem automatikk dan menyebabkann pekerja tua itu terpaksa diberhent!kan kerja.

Leb!h memilukann lagi, pada suatu hari, pekerja itu telahh terlibatt da1am kemalangann sekali gus menyebabkann mend!ang t!dak sempatt untukk mengucapkann se1amat t!nggal kepada kucing kesayangannya.

Jad!, si kucing mulai berasa resahh kerana sudahh lama t!dak bertemu dengann tuannya lantass teruss membawa dir!nya ke kawasann park!r berkenaann dengann harapann dapatt bertemu dengann tuannya di situ.

Anak kepada mend!ang penjaga park!r itu pernahh berusaha untukk membawa pulangg kucing itu ke rumah mereka namunn kucing ini tetapp akan keluarr rumah dan datangg ke kawasann park!r itu.

Akh!rnya, p!hak syarikatt mengamb!l keputusann untukk membiarrkan kucing itu berkh!dmat sebagai penjaga park!r yangg baharu dengann bayarann gaji berbentukk makanann enak untuknya…

Sememanggnya bukann semua kucing akan bertindakk somb0ng dengann manusia. Haiwann juga terbuktti memil!ki sifatt penyayangg dan setia yangg sangatt tinggi kepada tuan mas!ng-masingg.

Justeru, janganlahh kita sewenangg-wenangnya menderra mahupunn melakukann pengan!ayaan kepada haiwann-haiwan terbiarr ini.

Sumber: nepalivibes Via https://nzdigital.com.my

What do you think?

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

    [Video] Sengaja tolak anak depan kereta, Lebih 30 org Rohingya kepung kereta cuba ‘Memeras Ugut’ pemandu?

    [Video] Anak arwah memang tanggung jawab Saya Tapi ‘lG’ arwah Abam punn Saya tak boIeh buka – Ali Puteh