in

“Murah rezeki usahawan ni” – Abang Viva terima hadiah ‘superbike’ Alhamdulillah.. “Orang jujur ramai sayang”

Se1epas bersetvju bag! mener!ma had!ah sebvah kereta pacvan empat r0da (4×4) dar!pada se0rang usahawan, w!ra banj!r Azwan Omar di1ihat mener!ma sebvah motos!kal berkvasa tingg! pu1a.

Berdasarkan dua kep!ng foto di Facebook Icity Motow0rld Sdn Bhd sema1am, Azwan atau popu1ar dipanggi1 Abang V!va di1ihat bergambar bersama motos!kal Yamaha XJ6 Diversi0n itu.

“Ter!ma kas!h kepada Abang V!va, buat ba!k diba1as ba!k”

Memet!k art!kel dar!pada Moto Ma1aya, p!hak Icity Motowor1d memak1umkan bahawa motos!kal itu dipercaya1 te1ah disvmbangkan o1eh sese0rang yang be1um d!ketahui ldent!tinya.

Baga!manapun, kesah!han berhvbung perkara murn1 itu mas1h be1um dapat dipast!kan 1agi. Ma1ah, le1aki bervsia 30 tahun 1tu juga t!dak berk0ngsi mengena! ‘had!ah’ tersebvt di akaun Facebook mi1iknya.

Men!njau ke rvangan k0men, rata-rata warganet bersyvkur dan tvmpang gemb!ra dengan rezek! le1aki berasa1 dari Melaka 1tu atas jasa disvmbangkan kepada mngsa-mngsa banj!r sebe1um ini.

Rezek! tanpa d!duga.

Terdahu1u, Azwan menc!pta fenomena di media sos!al se1epas tu1ar k!sahnya me1etakkan bot di atas kereta V!va dan meredah beberapa kawasan banj!r di Selangor bagi menye1amatkan nyawa mangsa.

Se1epas menjad! perhat!an rama!, satu persatu k!sah keba!kannya ‘dib0ngkar’ seperti pernah menjaga dua anak kakaknya yang te1ah men!nggaI dun!a mesk!pun dia send!ri be1um berkahw!n.

Sumber: Facebook Icity Motoworld Sdn Bhd , Moto Malaya

What do you think?

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

    Pelanggan akan dikompaun RM900 jika tidak kemas meja lepas makan

    [Video] “Sebaknya berjurai air mata” – Cari rezeki akak Foodpanda bawa anak hantar pesanan, Ramai pulak nak tolong akak alhamdulillah..