in

[Video] “Budak lagi dah pikir masa depan…” Ramai kagum budak perempuan Ini beli emas guna duit raya sendiri

Pej4m ce1ik pej4m ce1ik, sudah sem!nggu kita meny4mbut perayaan Aidi1fitri dan sud4h ramai go1ongan kanak-kanak tldak sab4r untuk membe1i sesuatu hasil darlpada duit raya yang d!terima o1eh mereka .

Ada diant4ra mereka memasang hasr4t untuk membe1i bas!kal baru dan bar4ng ma!nan, se1ain meny!mpan wang ter.sebut di da1am bank.

Du!t raya be!i em4s

N4mun beg!tu, 1ain pu1a yang dik0ngsikan se0rang ibu di 1aman T1kTok mi1iknya mengenai per.belanjaan duit raya o1eh anak perempuan.nya.

Menervsi sebu4h vldeo yang d!muat naik ter.sebut, ke1ihatan se0rang kanak-kan4k perempuan sedang ber4da di da1am kedai bar4ngan emas.

@diyanarazip2

Kecik2 dah pandai nak beli emas budak ni 😅

♬ Raya Raya Raya – DOLLA

T4k sangka duit raya beli em4s

Menurut wanita yang diken4li sebagai @diyanarazip, dia tldak meny4ngka sama seka1i bahawa anak perempuannya itu berh4srat mahu membeli em4s.

Si4p pak4i duit raya

Apa yang menarik.nya, anak perempuan.nya yang diken4li seb4gai Leia ini membuat pembay4ran menggun4kan duit raya mi1iknya sendiri sete1ah memi1ih dan ber.bual ber.sama pekerja di ked4i emas ter.sebut.

Lain mac4m main4n dia

Me1ihat kepada perk0ngsian ter.sebut, ada netlzen berpend4pat bahawa pi1ihan ‘main4n’ yang dibuat o1eh Leia ada1ah sedikit pe1ik kerana menj4dikan emas seb4gai pi1ihan utama, jika hend4k dib4ndingkan dengan kan4k-kanak yang lain.

B4gusnya dia…

Se1ain itu, rata-rata netlzen melu4hkan kekaguman me1ihat tind4kan kanak-kan4k perempuan ter.sebut membeli em4s dengan menggun4kan duit raya mi1iknya.

Mereka mengat4kan Leia se0rang yang memik!rkan masa dep4nnya kerana em4s yang dibe1inya itu bo1eh dij4dikan sebagai pel4buran kel4k.

Teng0klah an4k saudara siapa…

Tid4k kurang juga, mereka semp4t bersel0roh dengan menyam4kan tind4kan kanak-kan4k ter.sebut dengan ibu saudar4nya yang juga se0rang influencer ter.kenal, Cupcake Aisyah.

Sumber: T1kTok @diyanarazip2

Via omm

What do you think?

Written by My Gosip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

    [Video] Niat Janna Nick bina pusah Tahfiz dipertikai netizen, Janna Nick minta pendapat Netizen persoal halal har4m rezeki artis, Nasihat padu Pu Syed

    [Video] “Andai anda kehil4ngan saya, ing4tlah saya melalui video yang ada..” – suka snyum sambil masak, keadaan terkini Chef Turki badan makin susut