in ,

[Video] “Ini rumah saya, Hasil titik peluh saya” Kecoh satu taman Isteri diusir keluar dari rumah miliknya oleh orang ketiga, Suami curang kahwin dengan si perampas

T1dak dapat d1gambarkan perasaan kec3wa yang dia1ami seorang wan1ta di Indonesia ini apabi1a mendkwa te1ah diha1au ke1uar dari rumahnya send1ri o1eh orang ket1ga ia1tu isteri baru suam1nya,

Menervsi dua v1deo tuIar di media sosia1, wan1ta yang t1dak mendedahkan 1dentitinya itu merakam svasana di da1am rvmahnya termasvk bi1ik tidvr dan rvang tamu luas dengan nada menahan seb4k sambil mencer1takan sitvasi sebenar.

Menvrut wan1ta tersebvt, rumah itu dibe1i hasi1 titik pe1uhnya yang menjua1 makanan se1ama t1ga tahun. Namvn, kehad1ran orang ket1ga seo1ah-o1ah te1ah memusn4hkan kebahag1aannya se1ain per1u mene1an kepah1tan dar1pada t1ndakan cur4ng si svami.

“Ini rvmah gue, rvmah yang dibe1i dari hasil jer1h payah gue. Gue jua1an seblak se1ama 3 tahun, jerih pay4h gue tabvng,” katanya yang svdah 16 tahun berkahw1n.

“A1asan dia ngvsir gue dari rvmah katanya gue se1ingkuh, padaha1 dia send1ri yang vdah nikah, barv sebu1an guys, sakit nggak? Se1ama 16 tahun gue digitvin,” ujarnya.

Ma1ah, dia jvga sempat merakam ke1ibat se0rang lndiv1du yang dikatakan sebaga1 peramp4s itu se1ain mendkwa lnd1vidu berkenaan svdah sebu1an mend1rikan rvmah tangga dengan svaminya.

Leb1h meny4kitkan apabi1a dia me1ihat semva barang mi1iknya di da1am rvmah itu ‘sesvka hati’ dipakai o1eh si per4mpas, tanpa rasa bersa1ah se1epas mervntuhkan rvmah tangga orang.

Di akh1r video, wan1ta terbab1t mem1hon doa orang rama1 svpaya dir1nya tervs kvat menghadapi dvgaan tersebut seka1i gus dapat menvntut semu1a haknya se1epas diaba1kan suami.

Sumber:liputan

Via Ihangat

What do you think?

Written by My Gosip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

    [Video] “Ni mak tegur direct , biar ko rasa, Sekarang dah sembuh tak payah lah nampak nazak sangat, kau saja nak viral kan” – Bonda

    Terkilan tidak diberi tahu nama disenarai hitam, Fauzi Nawawi ambil keputusan bawa diri ke sabah cari peluang baru