in

[Video] “Sebaknya berjurai air mata” – Cari rezeki akak Foodpanda bawa anak hantar pesanan, Ramai pulak nak tolong akak alhamdulillah..

J!ka k!ta merasa d!ri ini svsah, sebenarnya, ada 1agi svsah per1u menja1ani keh!dupan. Namvn, d!sebabkan desakan dan tuntvtan mencar! pendapatan, sega1a kesu1itan per1u d!atasi demi menyvap nasi kemvlut send!ri dan ke1uarga..

Bawa anak jadi R1DER F00dpanda.

Ha1 ini sama1ah sepert! perkongs!an se0rang penggvna T!kT0k apabi1a berk0ngsi v!deo R1DER Fo0dpanda wan!ta yang bekerja samb!l membawa anaknya.

Anak kec!l yang mendvkong anaknya di bahag!an depan samb!l menvnggang motos!kaI. HaI tersebvt membvatkan penggvna T!kT0k dikena1i sebagai @mamayayahumarsoleh berasa beg!tu sebak dan berharap dapat membantu wan!ta 1tu bagi mer!ngankan beban yang sedang diga1as.

Ada anak cacat?

Se1epas v!deo tersebvt tu1ar, seorang R1DER Fo0dpanda te1ah men!nggaIkan k0men dengan mendakwa mengena1i wan!ta 1tu dan mengesahkan yang d!a memang membawa anak ket!ka bekerja.

Leb!h menyed!hkan, penggvna T!kT0k berkenaan memak1umkan yang anak wan!ta 1tu tidak berapa s!hat kerana menga1ami kecac4tan pada kedva-dua be1ah matanya.

O1eh sebab tu rama! yang betanya tentang 1okasi wan!ta 1tu bekerja kerana 1ngin member!kan bantvan agar mampu member!kan sed!kit sumbangan kepadanya.

Sem0ga Allah sent!asa menjaganya.

Sehubvngan dengan perkongs!an tersebvt, rata-rata berasa s!mpati dan sebak me1ihat v!deo tersebvt. Mereka jvga berharap agar kakak 1tu d!beri kekvatan, kesabaran dan terus dimvrahkan rezeki wa1aupun berada da1am keadaan yang agak su1it.

Sem0ga be1iau terus sent!asa d!beri kes!hatan yang ba!k agar bo1eh terus mencari rezeki bvat diri dan anak tersayang.

Sebaknya! berjvrai air mata.

Ada yang pernah a1ami perkara sama.

Da1am kita menge1oh ada yang 1agi susah rupanya.

Sumber: TikTok @mamayayahumarsoleh

Via omm

What do you think?

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

    “Murah rezeki usahawan ni” – Abang Viva terima hadiah ‘superbike’ Alhamdulillah.. “Orang jujur ramai sayang”

    “Bank call hari-hari, Anak bini nak makan” – Pemain jadi buruan bank