in

“Nak tunggu viral ke?” – Penuh sesak pelajar naik bot tanpa ‘Life Jacket’

Sepert! yang kita ketahu!, Sabah dan Sarawak mas!h ket!nggalan dari segi kemudahan tekn0logi dan pengangkutan. Ianya terbukt! dengan banyak k!sah-kisah v!ral berkenaan isu terbab!t sebe1um ini.

Sama juga sepert! situas! yang mendapat perhat!an warganet baru-baru 1ni di mana rama! pe1ajar seko1ah rendah dil!hat mena!ki bot untuk ke seko1ah.

Situas! terbab!t menimbu1kan pe1bagai respon dar!pada warganet se1epas kesemua pe1ajar terbab!t berh!mpit antara satu sama 1ain dan t!dak memaka! ‘life jacket’.

Menerus! perkongs!an di Tw!tter, pe1ajar itu d!katakan berasal dari Kg Pituru dan T!mbang Taun dan sedang menuju ke SK Mangkapon.

Leb!h mengejvtkan, ind!vidu tersebut turut mendedahkan mereka terpaksa mengamb!l pendekatan v!ral kerana sudah leb!h satu tahun t!ada t!ndakan diamb!l p!hak bertanggungjawab.

Kepada p!hak yang berwaj!b,mereka t!ada pil!han 1ain terpaksa kas! viral kes ini kerana Sudah leb!h setahun namun t!ada t!ndakan..”

Berdasarkan k0men-komen di Tw!tter itu, rama! net!zen member!kan pe1bagai respon ams!ng-mas!ng di mana rata-ratanya berasa marah kerana p!hak yang sepatutnya bertanggvngjawab t!dak me1akukan apa-apa.

Ma1ah, ada yang turut mem0hon perhat!an dan bantuan badan bukan kerajaan (NGO) untuk menyvmbangkan bot yang leb!h besar berserta jaket kese1amatan.

Ada juga yang turut mendedahkan nama-nama wak!l rakyat di tempat tersebut dan segel!ntir pula me1uahkan rasa sed!h mel!hat nas!b ma1ang semua pe1ajar di sana se1ain mempert!kaikan perbe1ajaan peruntukan di negeri berkenaan.

Sumber Tw!tter

Via beautifulnara

What do you think?

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

    “Bila kena kat keluarga, Pandai pulak buka mulut, Ikhtiar dah jadi iktibar” – Rita Rudaini

    [Video] “Seronoknya dapat kawan macam ni” – Pengantin terhibur rakan-rakan bagi hadiah istimewa