in ,

“Sedih pulak saudi tetapkan camni. Kesian mak ayah yg tk pernah buat haji” – Pes4kit kencing manis, darah tinggi tak diben4rkan tunai haji, Dr. Nimelesh titip pesanan – “Jaga kesih4tan…”

Sema1am, kec0h di medla s0sial apabi1a akhb4r Utusan Malaysia melap0rkan hanya 45 darlpada 85 jemaah dari Per1is sahaja berj4ya melep4si diri ke tanah suci bagi mengerj4kan ibadah haji kerana menghid4pi peny4kit kr0nik seperti kencing m4nis dan dar4h tinggi.

Mac4m tak l0gik!

Ek0ran itu, ram4i orang di1ihat me1uahkan ketid4kpuasan dan mengkr!tik kenyataan ter.sebut kerana dikat4kan tldak masuk ak4l.

Syar4t kelay4kan haji tahun ni sang4t ketat

Prih4tin dengan isu ter.sebut, se0rang dokt0r yang diken4li sebagai Nimelesh memuat nalk satu ciapan di lam4n Twltter mi1iknya dengan mengat4kan syar4t kelay4kan bagi menunaikan ibadah haji pada tahun ini amatl4h ketat.

Mnerusi ciap4n ter.sebut, Nimelesh turut menyert4kan beberapa jenis peny4kit seperti obesiti, peny4kit kr0nik sistem pernaf4san, dar4h tinggi tak terk4wal (>160/100), kencing m4nis (HbA1C lebih darlpada 8) dan masal4h keg4galan jantung kelas 2.

Penj4gaan kesihatan sebah4gian ibadah

Tamb4h Nimelesh, seben4rnya ter.dapat bany4k lagi sen4rai-senarai peny4kit yang dil4rang dan dia menging4tkan kepada orang ramai agar sentiasa menj4ga kesihatan diri.

Kal4u dah s4kit, bukannya tak1eh tun4ikan haji terus

Pun begitu, Nimelesh member!tahu kepada penghid4p pes4kit kr0nik itu bah4wa mereka mas!h bo1eh menun4ikan ibadah haji itu, tetapi harusl4h da1am keadaan terk4wal.

Oleh itu, Nimelesh mem!nta kepada semua orang di1uar sana supaya peka dengan penj4gaan kesih4tan diri mu1ai sek4rang. Di samping itu, dia menyif4tkan pengenaan sy4rat oleh Lembaga Tabung Haji itu adal4h ja1an ter.baik untuk masyar4kat kek4l sihat dan bebas dari sebarang peny4kit kr0nik.

Sumber: Twitter @HausofHilton

via omm

What do you think?

Written by My Gosip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

    [V1DEO]”Mengaku single” – Gadis tak sangka bercinta dengan suami orang, Terus ‘Face To Face’ si isteri minta maaf

    [Video] “Musibah betul!” – Guru guna anak murid buat trend ‘Marry me’ Di tiktok buat netizen gelisah