in

[Video] “Korang nilai la sendiri” – Awek merajuk blik naik grab, Terasa hati bila BF tnya ada duit ke nak makan?

Membuat k0nten berka!tan keh!dupan berc!nta seakan sudah menjad! lumrah buat remaja masa k!ni. Wa1aupun t!dak semua membuat k0nten yang mengundang kecaman net!zen, tetap! ada sesetengah dar!pada mereka seakan haus dengan kecaman.

Menang!s terasa dengan teman le1aki

Se1epas dua kal! v!ral menang!s kerana t!dak mendapat sesuatu yang diing!nkan, kal! ini seorang wan!ta yang d!kenali sebaga! ‘Awek Starbuck’ kemba!i menang!s d!sebabkan terasa hat! dengan teman le1akinya sete1ah pemuda !tu bertanya sama ada d!a mempunya! du!t ataupun t!dak untuk membel! makanan di sebuah restoran makanan berasaskan ayam goreng.

@paperfarah

Korang nilai la sendiri , selalu orang tanya kenapa i kuat nangis ? sebab cara dia bercakap kasar . kalau la boleh i record before kejadian😊 #fyp

♬ original sound – PaperFarah – PaperFarah

Merajuk bal!k na!k Grab

Wan!ta tersebut yang menggunakan nama akaun @paperfarah te1ah memuat na!k video sewaktu menang!s di da1am kereta bersama teman le1akinya.

Da1am v!deo berkenaan, pengguna T!kTok itu memak1umkan sebab mengapa dia se1alu menang!s. Menurutnya, teman le1akinya suka bercakap secara kasar dan membvatkan dia mudah terasa hat!.

Susu1an ins!den tersebut, dia mengamb!l keputusan untuk t!dak makan di restoran !tu dan pu1ang ke rumah dengan mena!ki Grab.

Nak makan be!i send!ri lah

Wa1au baga!manapun, respon dar!pada warganet nyata jauh berbeza dar!pada yang d!harapkan. Rata-rata dar!pada mereka menyok0ng teman le1aki kepada wan!ta berkenaan yang dil!hat hayat bertanya sahaja sama ada dia mempunya! du!t ataupun t!dak j!ka ing!n makan di restoran tersebut.

Mereka juga merasakan yang wan!ta itu agak keter1aluan kerana t!dak menjad! kesa1ahan pun j!ka soa1an tersebut d!tanya dan leb!h e1ok rasanya anda! makanan yang di!nginkan !tu dibe!i send!ri tanpa mem!nta-m!nta dari teman le1aki.

Kata tak harap du!t le1aki, tap! tanya s!kit dah meraung

Jad! perempuan b!ar berdu!t, nak apa bo1eh beli send!ri

S!apa team le1aki?

Kau dah kahw!n nant! kau tau lah

Banyak kecam dar! support, better de1ete jela

Sumber: TikTok @paperfarah

What do you think?

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

    [Video] “Seronoknya dapat kawan macam ni” – Pengantin terhibur rakan-rakan bagi hadiah istimewa

    [Video] Punca nak kejar teman lelaki curang, wanita ‘Rempuh’ Myvi hingga tercampak atas bonet